Instalacje OZE w Gminie Puławy
Wskaźniki Jednostka miary
Produkcja energii cieplnej z instalacji wykorzystujących OZE w MWht/rok 2 307,39 MWht
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w tCO2/rok 786,72 ton równoważnika tCO2
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych:
Należy założyć, że energia odnawialna jest neutralna i nie emituje gazów cieplarnianych, dlatego wielkość emisji unikniętej można wyliczyć na bazie ilości energii w GJ możliwej do wyprodukowania przez wspartą infrastrukturę w ciągu roku po zakończeniu projektu (wielkość tej energii należy wyliczyć z mocy produkcyjnej instalacji OZE wyrażonej w MW, mnożąc ją przez czas pracy urządzenia, czyli liczbę dni w roku i 24 godziny na dobę i przeliczając na GJ stosując zależność:

1 MWh = 3,6 GJ

Następnie należy wyliczyć wskaźnik emisji CO2 (WE) dla paliwa, które służyło do produkcji tej energii przed realizacją projektu (np. węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, drewno opałowe itd.) lub dla węgla kamiennego, w przypadku gdy wnioskodawca nie produkował wcześniej energii

Węgiel kamienny:
WE CO2 = 94,71 kg/GJ

źródło: Podręcznik monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020
Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2016 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2019